Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
16 Mart 2023

ÇALIŞAN HAKLARI GÜVENLİĞİ BİRİMİ

         Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde başhekim yardımcısına bağlı olarak Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi oluşturulmuştur.

 

Birim; Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak:

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.

3- Gerekli düzenleyici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4-Şiddet olaylarını Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirir, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli mercilere (Savcılığa suç duyurusu) intikal ettirir.

5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

6-Aylık olarak Başhekime rapor sunar.

 

BEYAZ KOD NEDİR?

      Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır. Kişilerin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli iç müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI? 

       Bu kapsamda şiddete maruz kalan sağlık çalışanı aşağıdaki yollardan biri ile Beyaz Kod sürecini başlatabilir.

1. İç hat telefonla 1111 arayarak,

2. “http://www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinden kendisi başvurarak,

3. Telefonla 113 numaralı çağrı merkezini arayarak,

4. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine müracaat ederek.

        Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, başvurunuza ilişkin olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri temin ederek beyaz kod sistemine kaydedecek ve asıllarını İl Beyaz Kod koordinatörlüğüne intikal ettirecektir. Beyaz Kod durumunda doldurulması gereken formlar:

1)Beyaz Kod Durum Müdahale Formu; Formdaki istenen bilgilerin eksiksiz olarak el yazısı ile doldurulması gerekmektedir.

2) Olay Tutanağı; Şiddet olayı sonrasında tutulan ve olayı izah eden tutanaktır. Şiddete maruz kalan çalışan, adli süreçlerde kanıt teşkil etmesi açısından olaya tanık olan diğer personel ile birlikte, olayı anlatan ve belgeleyen bir tutanak düzenlemelidir. Tutanakta, tarih ve saat bilgileri ile failin kimlik bilgilerine (eğer bilinmiyorsa açık eşkâline), olayın gelişim seyrine ve mağdur çalışana yönelik saldırının ayrıntılarına yer vermesinin yanı sıra mutlaka olaya tanık olan personelin adları ve imzaları, ayrıca tutanağın düzenlendiği tarih de yer almalıdır. Tutanak el yazısı ile düzenlenebilir, ancak okunaklı olması gerekir.

3) Hukukî Yardım Talep Formu; Bu form beyaz kod kapsamında hukukî yardım talep edip etmediğinizi belirtir. Hukukî yardım talep etmeniz halinde, söz konusu başvurunuz beyaz kod kapsamında ise, ceza yargılaması aşamasında Bakanlığımız avukatlarınca tarafınıza hukukî yardım verilecektir.

4) Onam Formu; Beyaz kod kapsamında yapmış olduğunuz başvuru ve bu başvuru nedeniyle yürütülen adli süreçte elde edilen bilgi ve belgeler, kişisel bilgileriniz anonimleştirilerek, başka bir ifade ile kişisel bilgilerinizden arındırılarak, analizlerinin yapılmasında ve neticesinde sağlık personeline karşı gerçekleşen şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu durumu izah eden ve söz konusu bilgi ve belgelerin kullanılmasına izin veren onam formu tarafınıza imzalanacaktır.

ŞİDDET DURUMUNDA ÇALIŞANIN:

  • HİZMETTEN ÇEKİLME HAKKI VARDIR!

            Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkı vardır.

            Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.

            Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir. 

  • HUKUKİ YARDIM ALMA HAKKI VARDIR!

        Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.


ÇALIŞAN HAKLARI GÜVENLİĞİ BİRİMİ

Hastanemiz Çalışan Hakları Güvenliği Birimi uygulamaları, Psikolog  odasında yürütülmektedir.

ÇALIŞAN HAKLARI GÜVENLİĞİ BİRİMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:  

Uz.Dr.Celal DOĞAN (Başhekim Yardımcısı)

Telefon:0 272 512 51 77

                                                                                             
Sait Taşpınar   (Birim Sorumlusu, Psikolog)   
Duygu Uçman (Birim Sorumlusu, Psikolog)                                     

Telefon: 0 272 512 51 77 / 1179


AFİŞ ve BROŞÜRLER için TIKLAYINIZ